Monthly Archives: April 2018

โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

           ภาควิชาได้จัด โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ในวันที่ 28 เม.ย. 61 ณ อาคาร 62 ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสือการสอนในรูปแบบ Power Points อย่างมีประสิทธิภาพอันจะไปเสริมการสอนให้มีความน่าสนใจและสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยในอนาคตได้ต่อไป

โครงการ “How to Write An Effective Research Paper”

ภาควิชาฯ จัดโครงการ “How to Write An Effective Research Paper” ในวันที่ 10,17 และ 31 มี.ค. 2561 ณ อาคาร 63 ชั้น 4 ห้อง 407 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรและนักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ โดย ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้