Monthly Archives: May 2018

โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาจัด “โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ในหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมให้กับนักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นปัจจุบัน