Category Archives: กิจกรรมภาควิชาฯ

ทำบุญภาควิชาฯ 6 ม.ค. 66

ในวันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากนั้นคณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันบรรยากาศอิ่มบุญ อิ่มใจ

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564)

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ในวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนต์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการบรรยายจาก รศ. ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง “วางแผนอย่างไร ให้ตอบโจทย์ วทอ.” ซื่งแผนปฏิบติการที่ได้นั้น สอดคล้องกับประกันคุณภาพ CUPT-QMS และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) ด้าน การเรียนการสอน 2) ด้าน งานวิจัย 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้าน Lifelong Learning  5) ด้าน Soft skill

23 มี.ค. 62 ภาควิชาฯ จัดโครงการสอนอย่างไรให้มีหัวเป็นผู้ประกอบการ

23 มี.ค. 62 ภาควิชาฯ จัดโครงการสอนอย่างไรให้มีหัวธุรกิจ ดำเนินการโครงการโดยดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ โดยแบ่งการอบรบเป็นสองช่อง คือ ช่วงเช้า เป็นการอบรบ เรื่องสอนอย่างไรให้มีหัวธุรกิจและช่วงบ่ายเป็น เรื่อง สอนอย่างสร้างสรรค์

ภาควิชาฯ ร่วมจัดกิจกรรม CIT open house ในวันที่ 16 มี.ค. 2562

ภาควิชาฯ ร่วมจัดกิจกรรม CIT open house ในวันที่ 16 มี.ค. 2562 โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ • กิจกรรม 1 CIT Super Genius แข่งขันตอบคำถาม ผู้รับผิดชอบ คือ ดร. ไตรภพ จตุรพาณิชย์ โดยเป็นการแข่งขันตอบคำถามแบบทีม • กิจกรรม 2 Soap Soft Soft ทำสบู่แบบ DIY ผู้รับผิดชอบอาจารย์ ผศ.ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง • กิจกรรม 3 ยืดออกพกถุงผ้า (Create by yourself) ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย

สัมนาภาควิชา ปีการศึกษา 60

ภาควิชาฯ ได้จัดสัมนาในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ณ Peggy’s Cove Resort จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561 ดูเพิ่มเติมที่นี่

โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาจัด “โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ในหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมให้กับนักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นปัจจุบัน

โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

           ภาควิชาได้จัด โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ในวันที่ 28 เม.ย. 61 ณ อาคาร 62 ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสือการสอนในรูปแบบ Power Points อย่างมีประสิทธิภาพอันจะไปเสริมการสอนให้มีความน่าสนใจและสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยในอนาคตได้ต่อไป

โครงการ “How to Write An Effective Research Paper”

ภาควิชาฯ จัดโครงการ “How to Write An Effective Research Paper” ในวันที่ 10,17 และ 31 มี.ค. 2561 ณ อาคาร 63 ชั้น 4 ห้อง 407 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรและนักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ โดย ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้  

ภาควิชาจัดโครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61

ภาควิชาจัดโครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61 ในวันที่ 10 – 11 ก.พ. 2561 เพื่อให้นักศึกษาป.โทได้เรียนรู้จากสถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศในการสร้างนวัตกรรม และได้ศึกษาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได้ไปเยียมชม บริษัท ดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการอบรม Effective Use of English as a Medium of Instruction โดย ผศ. ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล

           ภาควิชาฯ จัดโครงการ โครงการอบรม Effective Use of English as a Medium of Instruction ในวันที่ 13 และ  20 มกราคม 2561 เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอนและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนต่างๆ  โดยวิทยากรมากความสามารถ ผศ. ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล  ดูไฟล์วีดีโอที่นี้