Monthly Archives: April 2019

นศ. ป.โท หลักสูตร MIMB เข้าร่วมเสนอผลงาน ในการสัมมนา เรื่อง “การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium)

นศ. ป.โท หลักสูตร MIMB เข้าร่วมเสนอผลงาน ในการสัมมนา เรื่อง “การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวัน ศุกร์ที่ 19 เม.ย. 62 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทราชินี โดยได้เสนอผลงานจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. นวดล เพ็ชรวัฒนา ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผ่นด้านจุลินทรีย์สำหรับยืดอายุอาหาร นายมนวรรธน์ ชื่นแดง ในงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้งานและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย ได้รับ certificate ในการเข้ารับการอบรม The learning express facilitator training ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย ได้รับ certificate ในการเข้ารับการอบรม The learning express facilitator training ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรแม่ไก่ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ได้รับเกียรติบัตรวิทยากร training for the trainers (แม่ไก่) จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ขอแสดงความยินดีก้บตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ กับ ผศ.ศรีอัมพร เร่บ้านเกาะ, ผศ.ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง,ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร และผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีก้บตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ ทั้ง 4 ท่าน โดยมีพิธีมอบรางวัลในจากคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตาสาหกรรม รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้รับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรุนครเหนือ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562