Monthly Archives: August 2018

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย กับรางวัลผู้สอนดีเด่น ของวทอ. ประจำปีการศึกษา 2560

15 ส.ค. 61 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย กับรางวัลผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. มณฑา ทรงศิริ กับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

13 สิงหาคม 2561 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. มณฑา ทรงศิริ กับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ของสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช) โดยได้รับมอบเกรียรติบัตร จากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561