Monthly Archives: July 2016

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558 ขอให้อาจารย์มีแต่ความสุข ความเจริญ ในชีวิต รักษาความดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารย์รุ่นต่อๆ ไปด้วยครับ