Monthly Archives: February 2018

ภาควิชาจัดโครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61

ภาควิชาจัดโครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61 ในวันที่ 10 – 11 ก.พ. 2561 เพื่อให้นักศึกษาป.โทได้เรียนรู้จากสถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศในการสร้างนวัตกรรม และได้ศึกษาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได้ไปเยียมชม บริษัท ดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาควิชาฯ ได้ดูงานโรงงาน Allegro Microsystems (Thailand)

วันที่ 5 ก.พ. 61 ภาควิชาฯ ได้เยียมชมโรงงานผลิต IC. (Integrated Circuits) ของบริษัท Allegro MicroSystems (Thailand) Co., Ltd. จังหวัดสระบุรี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต IC.