ภาควิชาฯ ได้ดูงานโรงงาน Allegro Microsystems (Thailand)

วันที่ 5 ก.พ. 61 ภาควิชาฯ ได้เยียมชมโรงงานผลิต IC. (Integrated Circuits) ของบริษัท Allegro MicroSystems (Thailand) Co., Ltd. จังหวัดสระบุรี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต IC.