Monthly Archives: March 2017

โครงการการเสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ

28 มี.ค. 60 : ภาควิชาฯ จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ” เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล ช่องทางการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระครเหนือ                 

โครงการนักศึกษา ป.โท ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา ปี 60

วันที่ 24 – 25 มี.ค. 60 ภาควิขาฯ ได้จัด “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 60     เพื่อให้นศ.ป.โทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม และไปพักค้างคืนที่ ศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning จ.นครราชสีมา เพื่อทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีเรียนรู้การทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรีในตอนขากลับอีกด้วย บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)             ศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning               สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี