โครงการการเสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ

28 มี.ค. 60 : ภาควิชาฯ จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ” เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล ช่องทางการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระครเหนือ