โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดย รศ. ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร

ภาควิชาฯ จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

               เพื่อ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมลิสเรลสำหรับการวิเคราห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ได้ฝึกปฏิบัติใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถตีความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ฯ ได้โดย รศ. ดร.พิศสมัย อรทัย และ รศ. ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร