นศ. ป.โท หลักสูตร MIMB เข้าร่วมเสนอผลงาน ในการสัมมนา เรื่อง “การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium)

นศ. ป.โท หลักสูตร MIMB เข้าร่วมเสนอผลงาน ในการสัมมนา เรื่อง “การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวัน ศุกร์ที่ 19 เม.ย. 62 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทราชินี โดยได้เสนอผลงานจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

  1. รศ.ดร. นวดล เพ็ชรวัฒนา ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผ่นด้านจุลินทรีย์สำหรับยืดอายุอาหาร
  2. นายมนวรรธน์ ชื่นแดง ในงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้งานและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

1. รศ.ดร. นวดล เพ็ชรวัฒนา ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผ่นด้านจุลินทรีย์สำหรับยืดอายุอาหาร