ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย ได้รับ certificate ในการเข้ารับการอบรม The learning express facilitator training ที่ประเทศสิงคโปร์