ภาควิชาฯ ร่วมจัดกิจกรรม CIT open house ในวันที่ 16 มี.ค. 2562

ภาควิชาฯ ร่วมจัดกิจกรรม CIT open house ในวันที่ 16 มี.ค. 2562 โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้

• กิจกรรม 1 CIT Super Genius แข่งขันตอบคำถาม ผู้รับผิดชอบ คือ ดร. ไตรภพ จตุรพาณิชย์ โดยเป็นการแข่งขันตอบคำถามแบบทีม
• กิจกรรม 2 Soap Soft Soft ทำสบู่แบบ DIY ผู้รับผิดชอบอาจารย์ ผศ.ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง
• กิจกรรม 3 ยืดออกพกถุงผ้า (Create by yourself) ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย