โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาจัด “โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ในหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมให้กับนักศึกษา

  2. กระตุ้นให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นปัจจุบัน