ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ผศ.ดร.พนิตา ภักดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พนิตา ภักดี สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565