Category Archives: ข่าวภาควิชาฯ

ภาควิชาฯ ได้ดูงานโรงงาน Allegro Microsystems (Thailand)

วันที่ 5 ก.พ. 61 ภาควิชาฯ ได้เยียมชมโรงงานผลิต IC. (Integrated Circuits) ของบริษัท Allegro MicroSystems (Thailand) Co., Ltd. จังหวัดสระบุรี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต IC.

ภาควิชาฯ สวัสดีปีใหม่คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2561

วันที่ 7 ม.ค. 2561 ภาควิชาฯ นำโดยโดยหัวหน้าภาคได้เข้าสวัสดีและรับพรปีใหม่จากคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ปรีชา อ่องอารีย์

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้สอนดีเด่นและสายสนับสนุนดีเด่น ปีการศึกษา 2560

เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มีความตั้งใจสอนและปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นตัวอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย   รางวัลผู้สอนดีเด่นได้แก่  ดร.ไตรภพ    จตุรพาณิชย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม    รางวัลสายสนับสนุดดีเด่นได้แก่ นาย อนันต์ อาแว วิศวกรประจำห้องปฏิบัติงานฟิสิกส์              

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ภาควิชาฯ ขอแสดงความความยินดีกับ รศ.รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งระดับวิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวิตา มณีมัย และอาจารย์ประเวศ กับรางวัลในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวิตา มณีมัย และอาจารย์ประเวศกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการเป็นตัวแทนของวทอ. ประกวดโปสเดอร์ (ด้านการเรียนการสอน) ได้ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560                        

โครงการการเสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ

28 มี.ค. 60 : ภาควิชาฯ จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ” เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล ช่องทางการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระครเหนือ                 

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558 ขอให้อาจารย์มีแต่ความสุข ความเจริญ ในชีวิต รักษาความดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารย์รุ่นต่อๆ ไปด้วยครับ