Category Archives: ข่าวภาควิชาฯ

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย กับรางวัลผู้สอนดีเด่น ของวทอ. ประจำปีการศึกษา 2560

15 ส.ค. 61 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย กับรางวัลผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. มณฑา ทรงศิริ กับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

13 สิงหาคม 2561 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. มณฑา ทรงศิริ กับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ของสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช) โดยได้รับมอบเกรียรติบัตร จากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561

ขอแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์, ผศ.ดร. ฐาปณีย์ เสาหิน และดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

ขอแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์, ผศ.ดร. ฐาปณีย์ เสาหิน และดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์   ผศ.ดร. ฐาปณีย์  เสาหิน   ดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ   ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอให้อาจารย์ทั้งสามท่าน สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดไป

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทำบุญเนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องพักอาจารย์เสร็จ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทำบุญ เลี้ยงพระและถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องพักอาจารย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดบันดาลให้อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านประสบแต่ความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ  (ดู VDO ที่นี้)

โบรชัวร์ เผยแพร่หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

โบรชัวร์ เผยแพร่หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดทำโดย ดร. ไตรภพ  จตุรพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ver. 1 ภาษาไทย ver. 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ น.ส. กนกวรรณ จงเจริญ น.ส.นภารวี ไวขุนทด           ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสัมภาษณ์ ในวันพฤหัส ที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 10.30 น. ที่ ห้อง 704 ชั้น 7 ตึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ภาควิชาฯ ต้อนรับ Ms.Restu Sri Rahaya จาก Research and Community Institution of Institute Technology Sepuluh Nopember ,Indonesia

ภาควิชาฯ ต้อนรับ Ms.Restu Sri Rahaya จาก Research and Community Institution of Institute Technology Sepuluh Nopember (ITS) ,Indonesia มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ  โดยได้ไปเยี่ยมชม 3 สาขาวิชา

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ขอให้อาจารย์มีความสุข ความเจริญ ในชีวิตตลอดไปด้วยครับ

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ ดร.เอกบุตร ศรีจำปา และ ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ในปีการศึกษานี้ของเรา ดร.เอกบุตร ศรีจำปา ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร ขอให้อาจารย์ประสบแต่ความเจริญและมีความสุขในการทำงานนะครับ

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเกณฑ์รางวัล       คือ ผู้สอนที่มีผลการประเมินจากนักศึกษาทั้งสองเทอม ของปีการศึกษา 2560 ระดับดีมาก (ตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป) ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 16 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย ผศ. บุษยาณี เกตุมณี ผศ.ดร.มณฑา ทรงศิริ ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร ผศ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ รศ.คันธรส แสนวงศ์ รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร ดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ อ.สิกานต์ กุญชรจันทร์ รศ. สุรางค์ สีโท ผศ.ดร.สมภพ ทองปลิว ผศ.ดร.ประกาศิต ช่างสุพรรณ ผศ. พิสุทธิ์ แท่นทอง ดร. ปานทิพย์ บุญส่ง ดร. ธิรดา รอดเสียงลั้ง อ.จิตเรขา ปากสมุทร โดยได้หัวหน้าภาค

Read More